§ I
Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Szkoleń, których Organizatorem jest Mediteka Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000324423, NIP: 5213524830, REGON: 141733621, o kapitale zakładowym w wysokości 2 204 350,00 (dwa miliony dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt ) złotych w całości opłaconym zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Szkoleń i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej https://www.cedus.edu.pl aktualnych informacji lub poinformuje uczestnika szkolenia w korespondencji elektronicznej.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  Organizator: Mediteka Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000324423, NIP: 5213524830, REGON: 141733621, o kapitale zakładowym w wysokości 2 204 350,00 (dwa miliony dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt ) złotych w całości opłaconym zwana dalej „Organizatorem”.
  Uczestnik: osoba fizyczna dokonująca rejestracji na Szkolenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora/Wydarzenia.
  Partner: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie z cennikiem Pakietów Partnerskich.
  Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Szkolenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.
  Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Szkoleniu,
  Serwis: strona internetowa organizatora znajdująca się pod adresem: https://www.cedus.edu.pl.
  Szkolenie: wydarzenie organizowane przez Organizatora,
§ II
Zgłoszenie udziału
 1. Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest dokonanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://www.cedus.edu.pl oraz uiszczenie stosownej opłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem stosownej umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych reguł ustalonych przez Organizatora; powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą Szkolenia.
 4. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego  ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm (Zamawiających) wraz ze stanowiskami Uczestników biorących udział w Szkoleniu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Szkolenia o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej https://www.cedus.edu.pl.
 9. W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa Uczestników, na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie lub zmiany terminu, o czym poinformuje Uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej https://www.cedus.edu.pl.
 10. Uczestnik lub Zamawiający wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub niewyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu poczty elektronicznej podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia, oraz przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik lub Zamawiający może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce taką zgodę cofnąć, zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji za pomocą poczty elektronicznej na adres: kursy@cedsu.edu.pl .
 11. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację za pomocą poczty elektronicznej będącą potwierdzeniem udziału.
 12. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Szkolenia stosowne materiały szkoleniowe.
 13. Materiały szkoleniowe mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia  ze strony Partnerów.
§ III
Płatności
 1. Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej w dniu zgłoszenia.
 2. Za uczestnictwo w kursie/konferencji można zapłacić, w zależności od wyboru Uczestnika/Zamawiającego:
  1. za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24:
   • przelewem
   • za pomocą karty płatniczej:
    - Visa
    - Visa Electron
    - MasterCard
    - MasterCard Electronic
    - Maestro

    Płatności
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Uczestnik lub zamawiający dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Uczestnik lub zamawiający ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez uczestnika lub zamawiającego kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu.
§ IV
Rezygnacja z uczestnictwa
 1. Uczestnik lub Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu opłaty rejestracyjnej:
  1. w przypadku zgłoszenia rezygnacji do 30 dnia kalendarzowego (włącznie), przed wyznaczoną datą Szkolenia, Uczestnik lub Zamawiający otrzyma zwrot 100 % opłaty rejestracyjnej, wpłaconej na konto Organizatora pomniejszonej o 50,00 zł (pięćdziesiąt 00/100) kosztów manipulacyjnych,
  2. w przypadku zgłoszenia rezygnacji między 6 a 29 dniem kalendarzowym przed datą Szkolenia, Uczestnik lub Zamawiający otrzyma zwrot 50 % opłaty rejestracyjnej, wpłaconej na konto Organizatora,
  3. w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 5 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia, Uczestnik lub Zamawiający nie otrzyma zwrotu,
  4. w przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu cennikiem.
 2.  W związku ze stanami nadzwyczajnymi spowodowanymi szerzeniem się chorób zakaźnych, w przypadku nałożenia na uczestnika przez organy władzy publicznej obowiązku odbycia kwarantanny (izolacji społecznej), uczestnik ma prawo do przeniesienia jego uczestnictwa w szkoleniu (zaliczeniu dokonanej wpłaty) na inny termin – wspólnie ustalony z Organizatorem,
 3. Zgłoszenia rezygnacji albo przeniesienia na inny termin należy dokonać na adres poczty elektronicznej kursy@cedus.edu.pl . Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
§ V
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kursy@cedus.edu.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Uczestnika lub Zamawiającego – imię, nazwisko (firma), adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy
 2. przedmiot reklamacji,
 3. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 1. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu   jej otrzymania.
 2. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 4 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 3. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.
§ V
Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności Uczestników i Zamawiających.
 2. Za zgodą dysponentów zebranych danych osobowych informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz Partnerów współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia.
 3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i prawem powszechnie obowiązującym służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności są szyfrowane.
 4. Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć (oraz inne oświadczenia) składając oświadczenie do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kursy@cedus.edu.pl
 5. Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Organizator zleca wykonanie usług w imieniu i na swoją rzecz.
§ VI
Odpowiedzialność Uczestników
 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Szkoleń Organizator może sporządzać dokumentację fotograficzną oraz utrwalić ich przebieg za pomocą środków utrwalających obraz i dźwięk dla celów własnych, w tym celów promocyjnych.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można cofnąć najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia za pomocą oświadczenia skierowanego do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej
§ VII
Postanowienia końcowe
 1. Koszt przejazdu na Szkolenie Uczestnik, Zamawiający, Prowadzący, Prelegent, Partner pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Szkolenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Akceptacja Regulaminu Szkolenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów internetowych Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 roku

Pobierz REGULAMIN