§ I
Postanowienia ogólne
 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Szkoleń online, których Organizatorem jest Mediteka Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000324423, NIP: 5213524830, REGON: 141733621, o kapitale zakładowym w wysokości 2 204 350,00 (dwa miliony dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt ) złotych w całości opłaconym zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Kursów i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej https://www.cedus.edu.pl aktualnych informacji lub poinformuje Uczestnika Kursu w korespondencji elektronicznej.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  Organizator: Mediteka Sp. z o.o.,
  Uczestnik - osoba fizyczna dokonująca rejestracji na Szkolenie poprzez formularz online dostępny w Serwisie Organizatora.
  Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Szkoleniu,
  Szkolenie - świadczona drogą elektroniczną (na odległość) usługa realizowana przez Organizatora polegająca na udostępnieniu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych w formie nagrań audiowizualnych.
  Serwis - strona internetowa organizatora znajdująca się pod adresem: https://www.cedus.edu.pl.
§ II
Własność intelektualna i prawa autorskie
 
 1. Treść Szkoleń oraz materiały udostępnione Uczestnikom w postaci nagrań, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.
 2. Materiały udostępniane Uczestnikom Szkoleń są chronione prawem autorskim i innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi praw własności intelektualnej. Termin „materiały” obejmuje w szczególności, choć nie wyłącznie, wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, muzyczne oraz audiowizualne. Materiały te są własnością Mediteka Sp. z o.o. lub osób trzecich, które je udostępniły.
 3. Materiały mogą być wykorzystywane przez Uczestnika Szkolenia wyłącznie do celów prywatnych i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, sprzedawane innym osobom i/lub firmom.
 4. Materiałów udostępnionych Uczestnikom Szkoleń nie wolno udostępniać, modyfikować, reprodukować, udostępniać publicznie ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób oraz na jakichkolwiek polach eksploatacji, a zwłaszcza kopiować, zapisywać na nośnikach danych i w pamięci urządzeń informatycznych oraz publikować w sieciach komputerowych,
 5. Materiałów udostępnionych Uczestnikom Szkoleń nie wolno udostępniać w sieci Internet w tym nie mogą być publikowane na stronach internetowych, portalach, platformach i w social mediach, a także przesyłać drogą elektroniczną.
 
§ III
Wymagania techniczne
 
 1. Do udziału w Szkoleniu wymagane jest:
  1. Urządzenie końcowe Uczestnika: komputer, smartfon lub tablet z dostępem do sieci Internet,
  2. Urządzenie końcowe powinno być wyposażone w głośnik lub mieć możliwość podłączenia zewnętrznego systemu audio,
  3. Na urządzeniu powinien być zainstalowany aktualny system operacyjny Microsoft Windows, Apple macOS, Chrome OS, Android lub iOS,
  4. Na urządzeniu powinna być zainstalowana aktualna przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia związane z odtwarzaniem materiałów szkoleniowych wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
§ IV
Zgłoszenie udziału
 
 1. Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest dokonanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Organizatora
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem stosownej umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu planowanego rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Szkolenia o czym informuje Uczestników za pośrednictwem Serwisu.
 8. W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa Uczestników, na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje Uczestników drogą mailową.
 9. Uczestnik lub Zamawiający może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce taką zgodę cofnąć, zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji za pomocą poczty elektronicznej na adres: kursy@cedsu.edu.pl .
 10. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest przesyłany do Uczestnika na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
 
§ V
Płatności
 1. Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym w Serwisie w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenie, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia Szkolenia.
 2. Za uczestnictwo w kursie można zapłacić, w zależności od wyboru Uczestnika/Zamawiającego:
  1. Przelewem bankowym na rachunek Organizatora
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24:
   • przelewem
   • za pomocą karty płatniczej:
    - Visa
    - Visa Electron
    - MasterCard
    - MasterCard Electronic
    - Maestro

    Płatności
   •  
 3. Organizator informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Uczestnik lub zamawiający dokonując rejestracji na Szklenie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Organizatora.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Uczestnika lub Zamawiającego kartą płatniczą Organizator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której została dokonana płatność.
 6. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu.
§ VI
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kursy@cedus.edu.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Uczestnika lub Zamawiającego – imię, nazwisko (firma), adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy
  2. przedmiot reklamacji,
 1. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 2. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 3. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 4 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 4. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.
 5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
   - pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem:
   https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
   - internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  2. Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
   - mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
   https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
   - pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
  3. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta.
  5. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
§ VII
Rezygnacja z uczestnictwa
 1. Uczestnik lub Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu opłaty rejestracyjnej.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przed rozpoczęciem Szkolenia Uczestnik lub Zamawiający otrzyma zwrot 100 % opłaty rejestracyjnej, wpłaconej na konto Organizatora pomniejszonej o kwotę 50,00 zł kosztów manipulacyjnych,
 3. W przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora przed rozpoczęciem Szkolenia, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Za rozpoczęcia Szkolenia uznaje się wysłanie Uczestnikowi danych dostępowych do materiałów szkoleniowych na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
 4. Zgłoszenie rezygnacji należy wysłać na adres poczty elektronicznej kursy@cedus.edu.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
§ VIII
Odstąpienie od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko w przypadku umów zawieranych z Konsumentem.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na spełnienie świadczenia.
§ IX
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających i Uczestników jest Platformy jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Uczestnik/Zgłaszający podając przy składaniu zamówienia dane osobowe Organizatorowi wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Uczestnik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności.
§ X
Postanowienia końcowe
 1. Prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko w przypadku umów zawieranych z Konsumentem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2024 roku

Pobierz REGULAMIN